JAN PRONK SURINAME VAN WINGEWEST TOT NATIESTAAT

19.95

Suriname was bijna driehonderd jaar een kolonie van Nederland. De grenzen, de bevolkingssamenstelling en de economie werden door Nederland bepaald. De gevolgen daarvan deden zich gelden tot na de onafhankelijkheid in 1975 .Nederland kon en mocht zich niet onttrekken aan haar verantwoordelijkheid. In dit boek schetst Jan Pronk de manier waarop met die verantwoordelijkheid is omgegaan, de dilemma’s waarvoor politici stonden, de beslissingen die genomen werden, de fouten die gemaakt zijn en zijn eigen rol hierin.
Suriname heeft zich ontwikkeld tot een autonome staat, die op eigen kracht met vallen en opstaan een natie is
geworden. De historie is echter niet uit te wissen en heeft consequenties voor het heden. Nederland draagt, aldus Jan Pronk, nog steeds medeverantwoordelijkheid voor de toekomst van het land en haar bevolking.

Jan Pronk (rgao) was minister voor
Ontwikkelingssamenwerking in de kabinetten
Den Uyl, Lubbers  en Kok r en minister van
VROA in het kabinet Kok lr. Daarnaast was hij
adjunct-secretaris-generaal van de UNCTAD, speciaal VN-gezant voor duurzame ontwikkeling en speciaal
VN-gezant in Soedan. Jan Pronk is als emeritus professor Theory
and Practice of lnternational Development verbonden aan het
lnstitute for Social Studies in Den Haag.

Categorie: